Všeobecné smluvní podmínky

Základní ustanovení
a) Nájemce jezdí na horském kole na vlastní nebezpečí a je povinen používat ochranné pomůcky předepsané zákonem.
b) Nájemce musí podepsat nájemní smlouvu uzavřenou dle ust. 721 a násl. obč. zák. č. 40/1964 Sb. v platném znění.
c) Pronajímatel ztvrzuje, že horská kola jsou v jeho výlučném vlastnictví.
d) Nájemce bere na vědomí a respektuje skutečnost, že pronájem horského kola pro dítě mladší 18ti let je možný pouze v doprovodu osoby starší 18ti let, která nese za jeho jednání zodpovědnost.
Nájemné, záloha na nájemném, rezervace
Nájemné za horské kolo bude zaplaceno předem a v hotovosti.
Převzetí horského kola
Horské kolo bude nájemci předáno po provedení celkové kontroly. Pronajímatel seznámí nájemce s obsluhou a umožní mu zkušební jízdu.
Provoz horského kola
a) Nájemce je povinen užívat horské kolo pouze ke sjednanému účelu (turistika), a to řádně, s dodržením všech požadavků na provoz včetně běžné údržby a pečovat, aby na něm nevznikla škoda, nedošlo k jeho nadměrnému opotřebení, ztrátě či zničení.
b) Nájemce nese zodpovědnost za škodu na předmětu nájmu nebo 3. osobám, jestliže ji způsobil sám, anebo pokud ji způsobily osoby, jímž umožnil k horskému kolu přístup. 
Náhrada škody 
Nájemce ručí za předmět nájmu do výše 100% pořizovací hodnoty.V případě poškození kola, nájemce hradí opravu v autorizovaném servisu Jízdní kola Čácha Sušice.
Závěrečná ustanovení 
Nájemce souhlasí s tím, aby pronajímatel jeho osobní údaje ukládal a používal za účelem naplnění smlouvy. Tyto osobní údaje budou poskytnuty třetím stranám pouze tehdy, pokud to pronajímatel bude považovat za nevyhnutelné k odvrácení nebo vyhnutí se nezákonného či zákonem postižitelného jednání.
V Sušici dne 25.6.2010